Uued kursused rahvaülikoolis

Avaleht Uued kursused rahvaülikoolis

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse täiskasvanute õppimise toetamiseks ellu erinevad projektid, millest kolmel osaleb ka Paide Täiskasvanute Keskkool-Rahvaülikool.

“Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019”

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

“Ettevõtlik õppija 2016-2019” 

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

“Õpioskus kui võti õppesse 2016-2019” 

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Kõigi kolme projekti ühine peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.