Õppekorraldus

Avaleht Õppekorraldus

Õppekorraldus Paide Täiskasvanute Keskkoolis ehk kuidas saada  (gümnaasiumi) lõputunnistust?

 Kooli sisseastumine

Vajalikud dokumendid põhikooli astumisel (7.–9. kl):

 • Õpilase (17+) või lapsevanema (alla 17) avaldus
 • Nõustamiskomisjoni otsus (alla 17)
 • Täidetud ankeet (kodus või kohapeal)
 • Isikut tõendava dokumendi koopia (alla 17 ka lapsevanema oma)
 • Õpilasraamatu väljavõte eelmisest koolist

Vajalikud dokumendid 10. klassi astumisel:

 • Õppija avaldus
 • Täidetud ankeet (kodus või kohapeal)
 • Isikut tõendava dokumendi koopia
 • Põhikooli lõputunnistus

Vajalikud dokumendid 11.–12. kl astumisel:

 • Õppija avaldus
 • Täidetud ankeet (kodus või kohapeal)
 • Isikut tõendava dokumendi koopia
 • Põhikooli lõputunnistus
 • Õpilasraamatu väljavõte või õpitulemuste arvestamise kaart eelnevate klasside/kursuste hinnetega kutseharidusest tulnutele klassi määramine:
 • Õppealajuhataja teeb esialgse analüüsi kutsehariduses omandatud ainemahtudest ja arvestab need ümber 35tunnisteks kursusteks. Selle alusel saab ta anda õppurile tagasiside, mis on üldkeskharidusest omandatud ja mida on vaja lisaks omandada ja määrata esialgse klassi. Lõppotsuse teeb siiski õppenõukogu.

Õppevormid

 • Põhiainete õppepäevad päevaõppe puhul on põhikoolil esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev; 12. klassil esmaspäev ja teisipäev; 10. ja 11. klassil kolmapäev ja neljapäev.
 • 12. klassi riigieksamite ettevalmistustunnid toimuvad kolmapäeviti.
 • Õpetajate konsultatsioonitunnid on esmaspäevast neljapäevani – vt tunniplaanis valgel põhjal tunde, ka laupäeviti koos e-õppijatega.
 • Osalise e-õppe õppijad peavad kontakttundides käima laupäeviti – iga aine õpetaja on kuus ühel laupäeval koolimajas, teeb konsultatsiooni ja võtab vastamisi kõikide klasside õpilastelt korraga. Ülejäänud aja toimub õpe iseseisvalt – kas Hitse Moodle’ i keskkonnas (vajalik ühekordne registreerimine ja aineõpetajalt saadud parool), aineõpetajatega e-maili teel suheldes (kontaktid kodulehel) või laupäeviti saadud õppematerjali abil.

Kursuste süsteem

 • Lõputunnistusel peab olema 72 kursust, neist 58 üldaineid.
 • Üldainete kursusi: 10. kl 21, 11. kl 23, 12. kl 21 = 65
 • PTKs tuleb üldainete kursusi 12. klassi lõpuks kokku 65, seega on juurde vaja 7 valikkursust
 • klassis on läbi aasta kolmas koolipäev riigieksami tundide ettevalmistus, millest õppeaasta lõpuks saab kokku 6 valikkursust
 • Seega tuleb gümnaasiumiõppe jooksul valida igal õpilasel veel 1 valikkursus, mille tunnid toimuvad kolmapäeviti.
 • Valikkursusi on võimalik arvestada ka VÕTAga – kas eelmises koolis õpitud kursused meie kooli üle kanda või tööalastel täiendkoolitustel ja huvihariduses õpitu kohta koolile tunnistust/tõendit esitades. Kaitseväes omandatut saab arvestada riigikaitse valikkursusena.

Kooli lõpetamine

 • Riigieksamid
 • Tuleb sooritada eesti keele, kitsa või laia matemaatika ja võõrkeele eksam.
 • Toimuvad 12. klassi kevadel alates aprilli lõpust.
 • Registreerima peab ennast ise https://eis.ekk.edu.ee/eis/ lehe kaudu 1.–20. jaanuarini kõikidele eksamitele eraldi.
 • Eesti keele, matemaatika ja inglise keele eksamid toimuvad koolis kohapeal, vene ja saksa keele eksamitele saab ennast registreerida Tallinna või Tartusse.
 • PTK õpetab reeglina kitsast matemaatikat, kel soov teha laia matemaatika eksam, peab õpetajale oma soovist võimalikult varakult teada andma ja lisakonsultatsioonides käima.
 • klassile toimuvad terve õppeaasta vältel neljapäeviti riigieksami ettevalmistuse tunnid. Neis osaledes saab ka igas aines tunnistusele kaks lisakursust.
 • Kutsekooli lõpetanud võivad PTKsse tulla lisa-aastale riigieksamiteks ette valmistuma. Kui soovi lisaks kutsehariduse tunnistusele gümnaasiumi lõputunnistust saada pole, muus õppes osalema ei pea.
 • Riigieksameid võib sooritada korduvalt. Kel aga on gümnaasiumi lõputunnistus olemas ja soovib üle teha eksamit, mida on kunagi juba tehtud, peab registreerudes tasuma riigilõivu.
 • Riigieksam loetakse sooritatuks, kui saavutatud on vähemalt 1 punkt sajast.
 • Riigieksamite tulemused ei kajastu gümnaasiumi lõputunnistusel, need on õpilasele nähtavad digitaalselt eesti.ee keskkonnas. Soovi korral saab riigieksami tunnistuse endale sealt ka välja printida.

Koolieksam

 • Toimub 12. klassi kevadel pärast riigieksameid.
 • Valida saab sotsiaalsuuna ja loodussuuna eksami vahel.
 • Sotsiaalsuuna eksam: sisaldab põhitõdesid ajaloost, ühiskonnast, inimeseõpetusest.
 • Loodussuuna eksam: sisaldab põhitõdesid keemiast, bioloogiast, füüsikast.
 • Valik, kumb eksam sooritada, tuleb teha 12. klassi kevadperioodi jooksul ja sellest õppealajuhatajale teada anda.
 • Eksami eel toimuvad koolis vastavad konsultatsioonitunnid.
 • Eksamit hinnatakse ja hinne kantakse lõputunnistusele.

Uurimis- või praktiline töö

 • Gümnaasiumiastme jooksul peab iga õpilane sooritama uurimis- või praktilise töö, mille teema ja hinne läheb lõputunnistusele.
 • Eeldatavalt peaks see tehtud olema 11. klassi jooksul, kuid esitada saab seda ka 12. klassis
 • Uurimis- või praktilist tööd kaitstakse eksamikomisjoni ees. Selleks on võimalus 11. klassi kevadel, 12. klassi talvel ja 12. klassi kevadel.
 • Uurimistööd soovitatakse teha eelkõige neil, kel plaan õppima minna kõrgkooli. Neil on soovitatav esmalt kontakteeruda eesti keele õpetaja Tiina Mälguga.
 • Praktiline töö võib lähtuda inimese huvialast. Selleks võib olla mõne ürituse organiseerimine ja sellest kirjelduse koostamine, kuid ka mõni käsitööese koos töö käigu jäädvustuse ja kommentaaridega jne.
 • Töötav õpilane võib taotleda VÕTAga oma töökogemuse arvestamist praktilise tööna – selleks on vaja tööandjalt kirjalikku allkirjastatud kinnitust töötamise kohta ja 1-2 lehekülje pikkust oma töö kirjeldust.
 • Kutseharidusest tulnud saavad taotleda VÕTAga erialapraktika arvestamist praktilise tööna.
 • Kaitseväe läbinud saavad taotleda VÕTAga kaitseväes omandatu arvestamist praktilise tööna, esitades kaitseväe pileti ja 1-2 lehekülje pikkuse kaitseväes omandatu kirjelduse.

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Sellega saab arvestada:

 • Eelmises koolis õpitut, n-ö hinnete ülekandmine, ka sobilikud valikained
 • Kursustel või täiendkoolitustel omandatut vastava tunnistuse või tõendi alusel valikainena või praktilise tööna
 • Huvihariduses omandatut valikainena või praktilise tööna
 • Kirjalikult tõendatud töökogemust praktilise tööna
 • Kutsehariduse praktikat praktilise tööna
 • Kaitseväes omandatut valikainena või praktilise tööna

Tugimeetmed

 • PTK ruumides tegutseb ka lastehoid. See pole aga lasteaed: toitlustust ei toimu – suurel vahetunnil peab lapsevanem ise selle eest hoolitsema. Hoid on avatud esmaspäevast neljapäevani etteteatamisel. Lõunaune magamise võimalus on.
 • Nõustamine (võla- sotsiaal- ja psühholoogiline). Huvi korral tuleb soovist teada anda sotsiaalpedagoogile. Tasuta.
 • Sotsiaalpedagoogi tugi.
 • Konsultatsiooni- ja järeleaitamistunnid.
 • Motivatsioonikohvikud.