Kvaliteedi alused

Avaleht Kvaliteedi alused

Paide Täiskasvanute Keskkooli/rahvaülikooli kvaliteedi tagamise alused (kinnitatud dokument asub siin: PTK RÜ Kvaliteedi tagamise alused)

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused sätestab Paide Täiskasvanute Keskkooli/ rahvaülikooli (registrinumber 75002502)  (edaspidi PTK rahvaülikool) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

PTK rahvaülikool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, elukestva õppe strateegiast 2020, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, HTMi arengukavast “Tark ja tegus rahvas” 2015-2018, Eesti elukestva õppe täiskasvanuhariduse programmist 2015-2018 ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse seadustest, kooli põhimäärusest ning arengukavast.

 1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

PTK rahvaülikooli täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest või sisehindamise kokkuvõttest.

Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel ja on sõnastatud nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi.

Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

 • õppekava nimetus;
 • õppekava õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 1. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

2.1. Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.

2.2. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning valdav osa koolitajatest omab täiskasvanute koolitaja kutset.

2.3. Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.

2.4. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal ja kooli sisehindamise kokkuvõttes.

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

3.1. PTK rahvaülikool on Paide linnale kuuluv munitsipaalõppeasutus. Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub vastava tehnika ja seadmetega praktikabaasides.

3.2. PTK rahvaülikooli koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

3.3 Õppekeskkonna sobivuse hindamine vastava koolitusgrupi jaoks toimub enne iga koolitust.

3.4. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul

3.5. Väljaspool PTK rahvaülikooli ruume toimuvate koolituste korraldamise puhul kinnitab õppekeskkonna ruumide pakkuja ruumide sobivust ja vastavust kaasaegsetele tingimustele koolituse läbiviimiseks.

3.6. Õpikeskkonna kaasajastamise vajadus planeeritakse kooli arengukavasse ja eelarvesse.

 1. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord

4.1. Koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid, koolitusjuhid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.

4.2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe, mis olenevalt koolitusest täidetakse paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

4.3. Iga õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõte õppeaastast; sh analüüs koolituste korralduse, õppe sisu (õppekavad) ning koolitajate kohta üldtööplaanis ning sisehindamise kokkuvõttes.