Paide Täiskasvanute Keskkool (PTK) on Paide Linnavalitsuse haldusalas tegutsev üldhariduslik munitsipaalkool, kus on põhikooli III kooliaste (7.-9. klass), gümnaasium (10.-12. klass) ja rahvaülikool. Põhikoolis toimub õppimine mittestatsionaarses õppevormis kolmel päeval nädalas 9. klassis ja kahel päeval nädalas 7. – 8. klassis. Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppevormis õpitakse üldaineid kahel päeval nädalas ning lisaks projektipõhiseid valikaineid kolmandal päeval.

Kooli prioriteediks on paindlike õpivõimaluste loomine ja täiskasvanud õppuri eripäradega arvestamine. Õppekorralduse aluseks on põhimõte, et võimalus õppida peab olema kõigil, seda ka töö ja pere kõrvalt.

Lisaks nädalasisestele koolipäevadele pakub kool osalist e-õpet, kus kontakttundides saab käia laupäeviti, ülejäänud aja toimub õpe iseseisvalt, sh Hitsa Moodle´i õpikeskkonnas ja õpetajatega suheldakse kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid kasutades. Osalise e-õppe võimaluse pakkumine on kooli õpilasarvu oluliselt suurendanud. Abiõpe ning konsultatsioonitunnid toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti. PTK õpetajad teevad pidevalt lisatööd nendega, kellel on õpiraskused või pikk vaheaeg viimasest õpikogemusest.

Väikelastega õppuritele pakub kool tasuta hoidjaga väikelastetuba. Seda võimalust kasutatakse aktiivselt – hoius on igapäevaselt 5–7 väikelast.

Kool rakendab efektiivselt ka VÕTA-t (st varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine ehk õppekavavälise tegevuse arvestamine õpingute osana), mis loob paindlikumad võimalused töötavatel õppuritel haridust omandada.

Kohustuslike tundide ja kursuste arv on õppeaineti esitatud kooli õppekava tunnijaotusplaanis.

Võimalus on õppida ka üksikuid õppeaineid ja valmistuda riigieksamiteks varasemalt kesk- või kutsehariduse lõpetanutel.