ÜLESANNE

Koordineerida ja aidata kooli ja rahvaülikooli tööd toetavate organisatsioonide ühist tegevust

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimise ja mõjutamisega.

Kaasata sponsoreid õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks.

Toetada igati kooli juhtkonda hästijuhitud, avatud ja õppijasõbraliku kooli maine hoidmisel.

TEGEVUSE SISU

Kooli arengukava tegevuskava ja õppekavade arutelud ja hinnangud.

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine.

Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Kooli eelarvekava ja personali koosseisude kooskõlastamine.

Materiaalsete lisaressursside muretsemine kooli tegevuse toetamiseks.

Pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemine.

Koostöö rahvaülikooli nõukoja ja  õpilasesindusega.

KOOSSEIS 2020/2021. ÕPPEAASTAL

Riina Haarde              -vilistlaste esindaja

Thea Kaubi                  – õpilaste esindaja

Eerika Ilm                   – õpilaste esindaja

Triin Siiber                  – õpetajate esindaja gümnaasiumiastmes

Kai Parman                 – õpetajate esindaja põhikooliastmes

Eha Tasang                 – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Rein Oselin                  – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Margit Udam              – kooli pidaja esindaja