ÜLESANNE

Koordineerida ja aidata kooli ja rahvaülikooli tööd toetavate organisatsioonide ühist tegevust

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimise ja mõjutamisega.

Kaasata sponsoreid õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks.

Toetada igati kooli juhtkonda hästijuhitud, avatud ja õppijasõbraliku kooli maine hoidmisel.

TEGEVUSE SISU

Kooli arengukava tegevuskava ja õppekavade arutelud ja hinnangud.

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine.

Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Kooli eelarvekava ja personali koosseisude kooskõlastamine.

Materiaalsete lisaressursside muretsemine kooli tegevuse toetamiseks.

Pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemine.

Koostöö rahvaülikooli nõukoja ja  õpilasesindusega.

KOOSSEIS 2017/2018. ÕPPEAASTAL

  1. Tanel Määr – õpilaste esindaja
  2. Mario Piirmets – õpilaste esindaja
  3. Kaili Lott – vilistlaste esindaja
  4. Kai Parman – kooli esindaja
  5. Triin Siiber – kooli esindaja (protokollija)
  6. Eha Tasang – kooli toetava organisatsiooni esindaja (esimees)
  7. Edith Tänavots – Paide Linnavalitsuse esindaja
  8. margit Udam – Paide Linnavolikogu  esindaja