Vene keel taasalustajaile – A1.2

Avaleht Vene keel taasalustajaile – A1.2

Eesti Vabaharidusliidu projektide struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0047 “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019” ning selle raames toimub kursus „Vene keel taasalustajaile – A1.2“.

Õppekava nimetus: „Vene keel taasalustajaile – A1.2“

Õppekavarühm: 22 Humanitaaria (sh võõrkeeled), 222 Võõrkeeled ja -kultuurid

Sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Toimumisaeg: T: 16.01 – 29.05.2018, kell 17.30-19.00

Toimumiskoht: Paides, Lai 33 II korrusel, klassis 52

Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Hind: kursus on osalejate jaoks TASUTA

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

  • mõistab lühikeste ja lihtsate ütluste põhisisu
  • saab aru lühikesest ja lihtsast tekstist ning leiab spetsiifilist informatsiooni
  • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides
  • oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja oma tööd
  • oskab teha märkmeid ja kirjutada lihtsat isiklikku kirja

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Võiks osata vene keelt vähemalt A1.2 tasemel. Kursus sobib õppijaile, kes soovivad arendada oma vene keele oskust A2 tasemeni.

Õppe sisu:

Kodu ja perekond. (Grammatika)

Töö ja vaba aeg. (Grammatika)

Puhkus ja reisimine, võõras linnas. (Grammatika)

Restoran, kohvik, transport, kuidas teed küsida. (Grammatika)

Haridus ja koolid. (Grammatika)

Kauplused ja kauba ostmine. (Grammatika)

Sport ja meelelahutus. (Grammatika)

Telefonikõned. (Grammatika)

Sidesõnad, omadussõnade võrdlusastmed

Igapäevased viisakusfraasid (tervitamine, hüvastijätt, palved, loa küsimine ja andmine, vabandamine jne.). (Grammatika)

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.

Õppematerjalide loend:

Vene keele õpik, Irina Kotovitš, Koolibri 2005

Lõpetamise tingimused

Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel osaleja on osalenud õppetöös vähemalt 75% koolituse mahust

 Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

  • Tunnistus: on omandanud ettenähtud õpiväljundid vähemalt 75% ulatuses.
  • Tõend: on osalenud, kuid ei ole omandanud ettenähtud õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus:

Vene filoloogi haridus või tõendatud vene keele C1 tase või täiskasvanute koolitaja kutse ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120
akadeemilist tundi.

Koolitaja Ulvi Vaher

 

Registreerumine ja lisainfo: 

Eneken Savi 
E-post: eneken@paidetk.ee
Tel.: 56615584