Õpimotivatsioon ja oskuslik ajaplaneerimine

Avaleht Õpimotivatsioon ja oskuslik ajaplaneerimine

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0058 “Õpioskus kui võti õppesse 2016-2019” ning selle raames toimub kursus „Õpimotivatsioon ja oskuslik ajaplaneerimine“.

Õppekava nimetus: „Õpimotivatsioon ja oskuslik ajaplaneerimine“

Õppekavarühm: 01 Põhiõppekavad

Sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Toimumisaeg: KOLMAPÄEVITI 11.10.2018 – 13.03.2019, kell 17.30-19.00

Toimumiskoht: Paides, Lai 33 III korrus

Kursuse maht: 60 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Hind: Kursus on osalejate jaoks TASUTA

Kursuse eesmärk:

Kursuse tulemusena oskavad osalejad individuaalsetest erinevustest lähtuvalt analüüsida iseennast ja oma õppimist; planeerida vajalikke käitumismuutusi ning leida motivatsiooni nii uute õpi- ja tööalaste eesmärkide püstitamiseks kui ka emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks ja suurendamiseks.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu oskab:

 • analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi, võimeid ja huvisid, enesehinnagut mõjutavaid tegureid ning seostada neid õppimise, töö- ja isikliku eluga;
 • teadvustada õppimisega seotud takistavaid ja soodustavaid hoiakuid, uskumusi, mõtteviise ja väärtusi ning nende kujunemist, mõistab nende tähendust õppimise ja tööelu kontekstis;
 • kasutada eneseregulatsiooni võtteid, et saada paremini hakkama keerulistes, negatiivseid tundeid tekitavates olukordades, nt konflikti olukorras, esitluse tegemisel, tööintervjuul jm.
 • eesmärke püstitada ja neid järgides ennast motiveerida ning kavandada oma tegevusi, tunneb inimeste peamisi põhivajadusi ning analüüsib enda vajadusi, sh saavutusvajadust;
 • analüüsida enda sisemisi ja väliseid motivaatoreid ning hinnata iseenda motivatsiooni, planeerida tegevusi motivatsioonilanguse ennetamiseks ja enesemotivatsiooni suurendamiseks;
 • analüüsida isiklikku ajakasutust, teadvustab, mis on tema jaoks esmatähtis ning oskab leida võimalusi oma ajakasutuse efektiivsemaks muutmiseks;
 • analüüsida ja kasutada erinevaid õpistiile, on teadlikud oma peamis(t)est õpistiili(de)st;
 • analüüsida ja kasutada enda jaoks efektiivseid õpistrateegiaid ja –meetodeid;
 • mõista ja analüüsida enda ja teiste käitumise põhjuseid ja erinevaid suhtlemisstiile;
 • toime tulla agressiivse ja manipuleeriva suhtlemispartneriga; tunneb enesekehtestamise põhitehnikaid suhtleb enesekindlalt, ennetab ja suudab lahendada konfliktseid olukordi;
 • ennetada konfliktseid olukordi ja neid oskuslikult lahendada;
 • tunda ära enda stressi sümptomid ning teadvustada oma stressiallikaid;
 • valida vastavalt olukorrale sobivad toimetulekustrateegiad ning laiendab olemasolevaid stressijuhtimise oskusi.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: eeltingimused kursusel osalemiseks puuduvad

Õppe sisu:

Eneseanalüüs, 12 tundi

Sisu lühikirjeldus: Enesehinnang ja selle kujundamine. Enesehinnangu olemus, selle kujunemist mõjutavad tegurid ning mõju isikliku ja tööalase elu planeerimisele.

Õpioskuste ja -harjumuste ning varasemate töökogemuste olulisus tööturul püsimajäämisel ja vajadusel edasiliikumiseks. Emotsionaalne intelligentsus. Iseloomuomadused. Võimete, oskuste ja huvide profiil. Huvide analüüs, seos tööelu valikutega (k.a. õppimine) ja huvide arendamine ning nende mõju tööelu planeerimisele. Varasemad töö- ja õpikogemused ja –oskused nende seostamine edukusega tulevases tööelus ja õpingutes. Võimekuse mõiste. Gardneri võimekusetüübid, võimed ja anded Martin E. Seligmani järgi.

Enesetõhususe protsessid. Tõhususe aktiveeritud protsessid. Enesetõhususe allikad.

Mõtteviis ja hoiakud, 4 tundi

Sisu lühikirjeldus: Mõtteviis ja hoiakud hoiakute seos uskumustega. Elu piiravad ja toetavad uskumused. Isiklike uskumuste leidmine. Edule viivad uskumused, piiravad uskumused ja nende muutmine. Abistavate uskumuste sõnastamine ja seostamine elukestva õppimisega ja edukusega tööelus.

Isiklik õnnelik-olemine ja tasakaal. Väärtuste olemus ja mõju elu-, õpi-, ja töövalikutele, sisemise tasakaalu kujunemine. Põhiväärtuste kaardistamine, eneseanalüüs. Väärtuste teadvustamine ja seostamine tööalase edukusega.

Õpioskused, 24 tundi

Sisu lühikirjeldus: Enesetäiendamise võimalused täiskasvanud õppijana. Õppimine täiskasvanueas. Elukestva õppe võtmepädevused.

Tunnetusprotsessid õppimise mõjutajana (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine). Meelesüsteemid. Täiskasvanud õppija kui ennastjuhtiv õppija.

Õpikäsitus. Õpistiil. Õpiharjumused ja –hoiakud. Efektiivsed õpistrateegiad ja meetodid. Õppijatüübid.

Keskendumine, mõtlemine, meeldejätmine. Iseseisev õppimine. Grupis õppimine. Efektiivne lugemine ja konspekteerimine, teksti mõistmine. Ettekande tegemine. Õpioskuste tõhustamise võimalused.

Eesmärkide püstitamine ja eesmärkide saavutamine, 6 tundi

Sisu lühikirjeldus : Eesmärgi mõiste. Kepneri meetod prioriteetide määramiseks. Lühi– ja pikaajalised eesmärgid, nende seadmine oma elu juhtimisel.

Motivatsiooni mõjutavad tegurid. Motiivid ja motivatsioon. Sisemine ja väline motivatsioon. Maslow vajaduste hierarhia. Oma vajaduste tundmaõppimine ja seostamine isikliku ja tööeluga. Ajaplaneerimine. Isikliku ajakasutuse analüüsimine ning  võimaluste leidmine oma ajakasutuse efektiivsemaks muutmiseks.

Loovus, kui võime (ka ellusuhtumise viis) näha asju ja nende arendusi eripärasel ja mitmekesisel moel.  Loovus – kaasasündinud või arendatav  protsess, selle väljendumise viisid, seostamine õpingute ja tööeluga.

Pingetega toimetulek ja stressijuhtimine, 8 tundi

Sisu lühikirjeldus: Eustress ja distress; eustressi kasulikkus. Isiklike stressiallikate kindlakstegemine. Füüsilised, emotsionaalsed ja käitumuslikud sümptomid.

Personaalsed meetodid, sotsiaalne toetus, organisatsiooniline toimetulek.  Toetusvõrgustik stressiga toimetulekul. Tasakaalu leidmine; mõtete ja tunnete juhtimine. Läbipõlemine ja selle vältimine. Tööstressi olemus ja mõiste. Tööstressiga toimetulek ja meetodid.

Suhtlemisoskused, 8 tundi

Sisu lühikirjeldus: Käitumise põhjused. Suhtlemisoskused. (Koostöö)suhte loomine. Partneris huvi äratamine; kontakti loomine; esmamulje tähtsus suhtlemisel. Partneri ootuste väljaselgitamine, enda mõtete esitlemine (praktilised harjutused), eneseesitlus. Otsene ja kaudne mõjutamine; kehakeel, etikett.

Enesekehtestamise põhitehnikad: selge eneseväljendamine  ja partnerite aktiivne kuulamine, võitja- võitja mõtteviis suhtlemisel (praktilised harjutused).

Suhete kujundamine meeskonnas, probleemide ja konfliktide ennetamine ning lahendamine.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.

Õppematerjalide loend:

A.Christiani, F.M.Scheelen „Arenda võimeid. Ande avastamine, arendamine ja rakendamine“, Ilo, 2004

Anti Kidron “Kuidas ärksalt õppida” Mondo, 2008

Anti Kidron „Oska olla enda psühholoog“, Varrak, 2015

Daniel Coleman „Emotsionaalne intelligentsus“, Varrak, 2015

Daniel Coleman „Sotsiaalne intelligentsus“, Väike Vanker, 2007

Daniel Pink “Liikumapanev jõud. Mis meid tegelikult motiveerib?”, Äripäev, 2012

Einike Pilli “Õppimisoskused” LÜKKA projekt, ESF

Burnett “Õpime õppima” Studium, 2005

Guy Winch „Emotsioonide esmaabi“, Äripäev, 2014

John Medina „Aju toimimise reeglid“, Tänapäev, 2014

Martin P. Seligman „ehe õnn“, Pilgrim, 2008

McKay jt „Suhtlemisoskused“, Väike Vanker, 2004

Davis jt „Lõõgastumise ja stressi maandamise käsiraamat“, K-kirjastus, 2001

Hanson, R. Mendius “Sinu aju”, 2009

Rob Yeung „Enesekindlus. Kunst saada seda, mida tahad“, Tänapäev, 2010

Robert Bolton „Igapäevaoskused“, Väike Vanker, 2006

Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“, Ilo, 2006

Stephen Palmer, Gary Cooper „Toimetulek stressiga“, Äripäev, 2015

Tarmo Salumaa „Aktiivõppe meetodid I, II“ Merlecons ja Ko OÜ, 2006

Terje Paes (koostaja), „Istuda või astuda? Praktilised sammud oma elutee kavandamiseks“, SA Innove, 2014

Tiina Saar-Veelmaa „Tööga õnnelikuks“, Hea Lugu, 2016

Lõpetamise tingimused

Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel osaleja on osalenud õppetöös vähemalt 75% koolituse mahust.

 Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

 • Tunnistus: on omandanud ettenähtud õpiväljundid vähemalt 75% ulatuses.
 • Tõend: on osalenud, kuid ei ole omandanud ettenähtud õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus

Kõrgharidus või täiskasvanute koolitaja kutse ja valdkonna koolituste läbiviimise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

Õpetaja: Heidi Antons, MA

Registreerumine ja lisainfo:

Kristina Such 
E-post: kristina@paidetk.ee
Tel.: 5343 0826