Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0058 “Õpioskus kui võti õppesse 2016-2019” ning selle raames toimub kursus „Õpi õppima“.

Õppekava nimetus: „Õpi õppima“

Õppekavarühm: 31 Sotsiaal- ja käitumisteadused

Sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Toimumisaeg: K: 07.02.2018 – 10.04.2018, kell 17.30-19.00

Toimumiskoht: Paides, Lai 33 III korrusel

Kursuse maht: 20 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Hind: kursus on osalejate jaoks tasuta

Kursuse eesmärk:

Kursuse tulemusena oskavad osalejad individuaalsetest erinevustest lähtuvalt analüüsida iseennast ja oma õppimist; planeerida vajalikke käitumismuutusi ning leida motivatsiooni nii uute õpi- ja tööalaste eesmärkide püstitamiseks kui ka emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks ja suurendamiseks.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

 • Analüüsib enda tugevusi ja nõrkusi, seostab neid varasema õppimiskogemuse ja karjääriga.
 • Teab peamisi õpioskusi ja õpistiile.
 • Analüüsib oma õpioskusi, õpiharjumusi ja õpistiili, saab aru enda õppimisega seotud takistavatest ja soodustavatest uskumustest ja hoiakutest, valib teadlikult endale kohase õpistiili.
 • Väärtustab õppimist ja kasutab õpioskusi teadlikult.
 • Omab ülevaadet õppimise protsessist ning võimalusest õppida täiskasvanuna oma võimeid ja huvisid arvestades, kasutab efektiivseid õpistrateegiaid ja meetodeid.
 • Teadvustab õppimisega seotud hoiakuid, mõtteviise ja väärtusi ning nende kujunemist, mõistab nende tähendust elukestva õppe ja tööelu kontekstis.
 • Tunneb ära isiklikud piirangud ja tegeleb järjepidevalt edule viivate uskumuste arendamisega õpingutes, isiklikus elus ja enda tööalases karjääris.
 • Oskab leida asjakohast informatsiooni ja seda kasutada haridustee kavandamisega seotud otsuste langetamisel;
 • Oskab eesmärke püstitada ja neid järgides ennast motiveerida ning  kavandada oma tegevusi.
 • Kasutab eneseregulatsiooni võtteid emotsioonide juhtimiseks, on motiveeritud pidevaks enesearenguks.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: eeltingimused kursusel osalemiseks puuduvad

Õppe sisu

Eneseanalüüs, 6 tundi

Sisu lühikirjeldus: Emotsionaalne intelligentsus. Iseloomuomadused. Enesehinnang ja selle kujundamine. Enesehinnangu olemus, selle kujunemist mõjutavad tegurid ning mõju isikliku ja tööalase elu planeerimisele. Õpioskuste ja -harjumuste ning varasemate töökogemuste olulisus tööturul püsimajäämisel ja vajadusel edasiliikumiseks. Varasemad töö- ja õpikogemused ja –oskused nende seostamine edukusega tulevases tööelus ja õpingutes Võimete, oskuste ja huvide profiil. Huvide analüüs, seos tööelu valikutega (k.a. õppimine) ja huvide arendamine ning nende mõju tööelu planeerimisele. Võimekuse mõiste. Gardneri võimekusetüübid, võimed ja anded Martin E. Seligmani järgi.

Mõtteviis ja hoiakud, 2 tundi

Sisu lühikirjeldus: Mõtteviis ja hoiakud, hoiakute seos uskumustega. Elu piiravad ja toetavad uskumused. Isiklike uskumuste leidmine. Edule viivad uskumused, piiravad uskumused ja nende muutmine. Abistavate uskumuste sõnastamine ja seostamine elukestva õppimisega ja edukusega tööelus.

Õpioskused, 10 tundi

Sisu lühikirjeldus: Enesetäiendamise võimalused täiskasvanud õppijana. Õppimine täiskasvanueas. Elukestva õppe võtmepädevused. Täiskasvanud õppija kui ennastjuhtiv õppija.

Tunnetusprotsessid õppimise mõjutajana (tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine). Kommunikatsioon.

Õpikäsitus. Õpistiil. Õpiharjumused ja –hoiakud. Efektiivsed õpistrateegiad ja meetodid. Õppijatüübid.

Keskendumine, mõtlemine, meeldejätmine.

Iseseisev õppimine. Grupis õppimine. Efektiivne lugemine ja konspekteerimine, teksti mõistmine. Ettekande tegemine. Õpioskuste tõhustamise võimalused. Info-otsing.

Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine. Isikliku ajakasutuse analüüsimine ning  võimaluste leidmine oma ajakasutuse efektiivsemaks muutmiseks.

Motivatsioon, eesmärkide püstitamine, 2 tundi

Sisu lühikirjeldus: Eesmärgi mõiste. Lühi– ja pikaajalised eesmärgid, nende seadmine oma elu juhtimisel.

Motivatsiooni mõjutavad tegurid. Motiivid ja motivatsioon. Sisemine ja väline motivatsioon. Maslow vajaduste hierarhia. Oma vajaduste tundmaõppimine ja seostamine isikliku ja tööeluga.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.

Õppematerjalide loend:

A.Christiani, F.M.Scheelen „Arenda võimeid. Ande avastamine, arendamine ja rakendamine“, Ilo, 2004

A.Kidron “Kuidas ärksalt õppida” Mondo, 2008

Coleman „Emotsionaalne intelligentsus“, Varrak, 2015

Pink “Liikumapanev jõud. Mis meid tegelikult motiveerib?”, Äripäev, 2012

Pilli “Õppimisoskused” LÜKKA projekt, ESF

Burnett “Õpime õppima” Studium, 2005.

Medina „Aju toimimise reeglid“, Tänapäev, 2014

P. Seligman „Ehe õnn“, Pilgrim, 2008

Hanson, R. Mendius “Sinu aju”, 2009

R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“, Ilo, 2006

Salumaa „Aktiivõppe meetodid I, II“ Merlecons ja Ko OÜ, 2006

Lõpetamise tingimused

Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel osaleja on osalenud õppetöös vähemalt 75% koolituse mahust.

 Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

 • Tunnistus: on omandanud ettenähtud õpiväljundid vähemalt 75% ulatuses.
 • Tõend: on osalenud, kuid ei ole omandanud ettenähtud õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus

Kõrgharidus või täiskasvanute koolitaja kutse ja valdkonna koolituste läbiviimise kogemus vähemalt 120 akadeemilist tundi.

 

Registreerumine ja lisainfo:

Eneken Savi 
E-post: eneken@paidetk.ee
Tel.: 56615584