Inglise keel väheoskajatele – A1.2

Avaleht Inglise keel väheoskajatele – A1.2

Eesti Vabaharidusliidu projektide struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0047 “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019” ning selle raames toimub kursus „Inglise keel väheoskajatele – A1.2“.

Õppekava nimetus: „Inglise keel väheoskajatele – A1.2“

Õppekavarühm: 22 Humanitaaria (sh võõrkeeled), 222 Võõrkeeled ja –kultuurid

Toimumisaeg: K: 17.01 – 30.05.2018, kell 17.30-19.00 GRUPP ON TÄITUNUD !!!

Toimumiskoht: Paides, Lai 33 I korrusel

Kursuse sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Hind: kursus on osalejate jaoks TASUTA

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

  • mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
  • oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
  • oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Kursus sobib õppijale, kes on A1.1 taseme juba läbinud.

Õppe sisu

Where I live

Minu kodu. Minu kodulinn. Toad ja mööbel. There is/there are Eessõna kohamääruses. Tee juhatamine.

Times past.

Millal sa sündinud oled? Tuntud inimesed. Tegusõna olema mineviku vormid Lihtminevik. Have/do/go. Aastaarvud, kuupäevad.

We had a great time

Vaba aeg ja sport. Puhkus. Vaatamisväärsused. Lihtminevik (reeglipärane ja ebareeglipärane). Lihtmineviku eitus ja küsimus.

I can do that.

Internet. Igapäevased probleemid. Mida ma teha oskan can/can`t. Palve ja pakkumine. Omadussõna + nimisõna.

Please and thank you

Restoranis. Söök ja jook. Ma sooviksin I`d like … Like/would like. Märgid ja teated.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.

Õppematerjalide loend:

“New Headway Beginner” 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid

Lõpetamise tingimused

Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel osaleja on osalenud õppetöös vähemalt 75% koolituse mahust.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

  • Tunnistus: on omandanud ettenähtud õpiväljundid vähemalt 75% ulatuses.
  • Tõend: on osalenud, kuid ei ole omandanud ettenähtud õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus

Inglise filoloogi haridus või tõendatud inglise keele C1 tase või täiskasvanute koolitaja kutse ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120
akadeemilist tundi.

Registreerumine ja lisainfo:

Eneken Savi 
E-post: eneken@paidetk.ee
Tel.: 56615584