Ürituste korraldamine

Avaleht Ürituste korraldamine

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0063 “Ettevõtlik õppija 2016-2019” ning selle raames toimub kursus “Ürituste korraldamine”.

Õppekava nimetus: „Ürituste korraldamine“

Õppekavarühm: Isikuareng

Sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Toimumisaeg: E: 09.10.2017 – 12.02.2018, kell 17.30 – 20.00

Toimumiskoht: Paides, Lai 33, I korruse auditooriumis

Hind: osalejatele TASUTA

Kursuse eesmärk:

Ettevõtlikkuse ja õpioskuste arendamine ning praktiliste oskuste omandamine vaba- ja puhkeaja tegevuste korraldamisest.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

 • oskab organiseerida ja läbi viia erinevaid vaba- ja puhkeaja tegevusi, planeerida eelarvet ja kirjutada ürituse stsenaariumi ning üritust reklaamida ja turustada,
 • oskab juhendada ja nõustada vaba- ja puhkeaja tegevuses osalejaid;
 • teab, kust ja kuidas küsida korraldamiseks raha ja oskab koostada eelarvet;
 • teab olulisi rahvakalendri tähtpäevi ja kombeid.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: eeltingimused kursusel osalemiseks puuduvad

Õppe sisu:

 • Mis on üritus ja kes on ürituse korraldaja. Nõudmised ürituse korraldajale.
 • Ülevaade fondidest, kust ja kuidas küsida ürituste sh. rahvakultuuriürituste korraldamiseks toetust
 • Eelarve koostamine
 • Ürituse planeerimine
 • Ürituse stsenaariumi kirjutamine
 • Ürituse programmi koostamine ja läbiviimine
 • Koostööpartnerite leidmine ja kaasamine
 • Ürituse reklaamimine ja turustamine
 • Traditsioonilised rahvakultuuriüritused, mängude ja tegevuste läbiviimise metoodika
 • Vastuvõtu korraldamine, etikett
 • Õpioskused ja õppimisvõimalused. Oma edasise õppimise eesmärgistamine ja planeerimine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.

Õppematerjalide loend:

Ü.Vihma “Esinemise põhitõed”; P.Saluri “Kuldsed käitumisreeglid. Protokoll ja etikett”; P. Õunapuu “Eesti pulm”; A, Viires “Meie jõulute lugu”; M.J.Eisen “Meie jõulud”; C.Lään “Rahvakalendri pühi”; E.Isop “Liikumismängud”; “Eesti rahvamängud”; SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse abimaterjalid. Ürituste korraldamise juhtnöörid, 2010 Tallinn.

Lõpetamise tingimused

 • kursuslane on esitanud kodused tööd
 • kursuslane on edukalt tutvustanud ja läbiviinud enda poolt koostatud stsenaariumi alusel ühe ürituse
 • kursuslane on osalenud vähemalt 75% auditoorsetes tundides

 Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

 • Tunnistus: on läbinud hindamise ja täitnud lõpetamise tingimused
 • Tõend: ei osalenud hindamisel või ei täitnud lõpetamise tingimusi

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus

Kultuurikorraldusalane haridus või täiskasvanute koolitaja kutse ning valdkonna praktiline õpetamise kogemus vähemalt 120
akadeemilist tundi.

Loe õpetaja kohta siit: Lea Kuldsepp

Registreerumine ja lisainfo:

Eneken Savi 
E-post: eneken@paidetk.ee
Tel.: 56615584