Ettevõtluse alustamine ja raamatupidamise algtõed

Avaleht Ettevõtluse alustamine ja raamatupidamise algtõed

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0063 “Ettevõtlik õppija 2016-2019” ning selle raames toimub kursus “Ettevõtluse alustamine ja raamatupidamise algtõed”.

Õppekava nimetus: “Ettevõtluse alustamine ja raamatupidamise algtõed”

Õppekavarühm: 01 Põhiõppekavad

Sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Toimumisaeg: Esmaspäeviti 7. jaanuar – 25. märts 2019 kell 17.30 – 20.00 (kokkusaamised 07.01, 14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 04.03., 11.03, 25.03)

Kursuse maht: Õppe kogumaht on 30 auditoorset tundi

Hind: kursus on osalejate jaoks TASUTA

Õpiväljundid:

Koolituse tulemusena oskavad õppijad:

 • planeerida ettevõtjana tegutsemist ja omavad praktilisi oskusi asutamaks oma ettevõtet
 • luua ettevõtluse alustamisega seonduvat algdokumentatsiooni
 • ettevõtte alustamiseks leida vajalikku informatsiooni seadusandlusest
 • määratleda ja hinnata ennast kui ettevõtjat
 • hinnata ettevõtlusega seotud riske
 • tunnevad raamatupidamise ja seadusandluse aluseid
 • oskavad luua korrektset dokumentatsiooni ning koostada ja registreerida dokumente raamatupidamises

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Õpingute alustamiseks on olulised arvutialased algteadmised

Õppe sisu:

Mooduli ja teema nimetusSisu lühikirjeldus
I moodul:

1.Ettevõtja roll ja baasteadmised ettevõtlusest

Ettevõtlus ja algatusvõime. Ettevõtja roll ühiskonnas. Algatusvõime hindamine. Ettevõtlusvormid. Sotsiaalne ettevõtlus. Palgatöö kõrvalt ettevõtjana tegutsemise eeldused ja võimalused. Kust leida informatsiooni, rahastust ja tuge? Õppimisvõimalused formaalõppes ja täienduskoolitustel. Ennastjuhtiv õppija.
1.1 Seadusandlus ja toimingudSeadusandlus ettevõtluses, maksudest, toimingutest ja registritest (TÖR, Ettevõtjaportaal, Äriregister).
1.2 Raamatupidamine ja dokumendihaldusRaamatupidamise alused, ülevaade raamatupidamise kohustustest ja dokumentide liikidest.
II moodul: Dokumentatsiooni vormistamise praktikumDokumentide vormistamine, kontoritarkvara praktiline õpe, raamatupidamistarkvarade tutvustamine.
2.1 Elektrooniline isikutuvastus juriidilise isikuna toimingute tegemiselDigitaalne isikutuvastus, registrite ja infosüsteemide kasutamine. Ärikliendi internetipank ja elektroonilise esindusõiguste määramine.
2.2 Ettevõtte dokumentide haldusestElektrooniliste dokumentide säilitamine, varundamine, e-arved.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Koolitus viiakse läbi sülearvutitega varustatud klassis.

Õppematerjalide loend:

Äriseadustik 2016 Ilmumisaasta: 2016 Kirjastus: Juura

Väikeettevõtte raamatupidamine  Autor: Maire Otsus-Carpenter Ilmumisaeg: aprill 2016

Lõpetamise tingimused:

Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel osaleja:

 • on läbinud iga teema lõpus läbiviidava arvestuse õpiväljundite saavutamise hindamiseks (situatsiooniülesanded ja praktiliste lahenduste leidmise ülesanded)
 • on osalenud vähemalt 75% koolituse mahust

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

 • Tunnistus: on omandanud ettenähtud õpiväljundid vähemalt 75% ulatuses.
 • Tõend: on osalenud, kuid ei ole omandanud ettenähtud õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus

Erialane haridus või töökogemus vähemalt 3 aastat, valdkonna koolituste läbiviimise kogemus.

Registreerumine ja lisainfo:

Kristina Such
E-post: kristina@paidetk.ee
Tel.: 5343 0826