Arvutikoolitus väheoskajatele

Avaleht Arvutikoolitus väheoskajatele

Eesti Vabaharidusliidu projektide struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0047 “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019” ning selle raames toimub kursus “Arvutikursus väheoskajatele”.

Õppekava nimetus: “Arvutikursus väheoskajatele”

Õppekavarühm: 48 Arvutiteadused, 482 Arvutikasutus

Toimumisaeg: N: 20.09 – 13.12.2018, kell 17.30-19.00

Toimumiskoht: Paides, Lai 33 3. korruse arvutiklassis

Kursuse sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid

Kursuse maht: Õppe kogumaht on 30 auditoorset tundi.

Hind: kursus on osalejate jaoks TASUTA

Kursuse eesmärk: anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ning seeläbi suurendada  nende igapäevaelus toimetulekut.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

  • Oskab failihaldust.
  • Oskab dokumentide loomiseks ja jagamiseks kasutada Google keskkonda ja teha seal vajalikke muudatusi.
  • Oskab luua ja esineda kasutades erinevaid esitluseks mõeldud programme.
  • Oskab teha lihtsamaid toiminguid tabelarvutusprogrammiga Excel
  • Oskab kasutada e-teenuseid (nt e-riik, e-tervis, ID-kaart jne.)
  • Oskavad luua korrektset dokumentatsiooni ning koostada ja registreerida dokumente raamatupidamises.

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Õpingute alustamiseks on olulised arvutialased algteadmised

Õppe sisu:

Mooduli ja teema nimetusÕppetundide arvSisu lühikirjeldus
I moodul: Alusteadmiste täiendamine5Sissejuhatus,
IKT alused, (n)etikett, innovatsioon, arengusuunad, muutuste põhjused.
1.1 Failihaldus5Failihaldus, failihaldusega seotud riskid ja andmeturve, failihaldus veebis vabavara, litsentsid
1.2 Korrektsete elektroonsete dokumentide loomine5Tekstiredaktorid google docs, MS Word, Libre Office, E-kirjast
Vormindamine MS Office, erinevad tekstifailiformaadid
II moodul: Esitlused ja tabelarvutused5Kuidas koostada esitlust, kuidas esineda Powerpoint esitlusega, Hea esitluse eeldused. Teised esitlusviisid, Prezi interaktiivsed esitlused, Google docs.
2.1 Tabelarvutuse alused5Tabelarvutuse tutvustus, lihtsamad graafikud, graafikute disain, graafikute import-export MS Office rakenduste vahel. Excel valemid,
2.2 Infootsingud ja E-riigi kasutamine5E-Riik, X-tee teenused, tõhus otsingumootorite kasutus.   Ülevaade krüptograafiast ID-kaartandmeturve

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Koolitus viiakse läbi sülearvutitega varustatud klassis.

Õppematerjalide loend:

Excel 2010-2013 tavakasutajale Autor: Riina Reinumägi  Ilmumisaasta: 2014

Tekstidokumendi loomine Word 2007-2010 abil Autor Riina Reinumägi Ilmumisaasta: 2010

Lõpetamise tingimused:

Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel osaleja:

  • on läbinud iga teema lõpus läbiviidava arvestuse õpiväljundite saavutamise hindamiseks (situatsiooniülesanded ja praktiliste lahenduste leidmise ülesanded)
  • on osalenud vähemalt 75 % koolituse mahust

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

  • Tunnistus: on omandanud ettenähtud õpiväljundid vähemalt 75% ulatuses.
  • Tõend: on osalenud, kuid ei ole omandanud ettenähtud õpiväljundeid.

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus

Erialane haridus või töökogemus ja valdkonna koolituste läbiviimine vähemalt 120 akadeemilise tunni ulatuses.

Registreerumine ja lisainfo:

Kristina Such
E-post: kristina@paidetk.ee
Tel.: 5343 0826