Arvutikursus väheoskajatele

Avaleht Arvutikursus väheoskajatele

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr nr 2014-2020.1.06.16-0062 “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020” ning selle raames toimub kursus „Arvutikoolitus väheoskajatele “.

Õppekava nimetus: Arvutikursus väheoskajatele

Õppekavarühm: 0611 arvutikasutus

Õppekava suund: 48 Arvutiteadused

Kursuse sihtrühm: põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud, teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid (50+ isikud, aegunud haridusega või madalat kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel töötajad, väikeste lastega kodus olevad lapsevanemad).

Toimumisaeg NELJAPÄEVITI 07.11.2019 – 27.02.2020, kell 17.30 – 19.00

Toimumiskoht Paides, Lai 33 III korrusel, keelteklassis

Koolituse kestvus: 30 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Hind: kursus on osalejate jaoks TASUTA

Kursuse eesmärk: anda osalejatele arvutialaseid baasteadmisi ning seeläbi suurendada  nende igapäevaelus toimetulekut.

 

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

  • Oskab failihaldust.
  • Oskab dokumentide loomiseks ja jagamiseks kasutada Google keskkonda ja teha seal vajalikke muudatusi.
  • Oskab luua ja esineda kasutades erinevaid esitluseks mõeldud programme.
  • Oskab teha lihtsamaid toiminguid tabelarvutusprogrammiga Excel
  • Oskab kasutada e-teenuseid (nt e-riik, e-tervis, ID-kaart jne.)

 

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Õpingute alustamiseks on olulised arvutialased algteadmised

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Õppe kogumaht on 30 auditoorset tundi.

Õppe sisu:

Mooduli ja teema nimetusÕppetundide arvSisu lühikirjeldus
I moodul:

1.Alusteadmiste täiendamine.

5Sissejuhatus,
IKT alused, (n)etikett, innovatsioon, arengusuunad, muutuste põhjused.
1.1 Failihaldus5Failihaldus, failihaldusega seotud riskid ja andmeturve, failihaldus veebis vabavara, litsentsid
1.2 Korrektsete elektroonsete dokumentide loomine5Tekstiredaktorid google docs, MS Word, Libre Office, E-kirjast
Vormindamine MS Office, erinevad tekstifailiformaadid
II moodul: Esitlused ja tabelarvutused5Kuidas koostada esitlust, kuidas esineda Powerpoint esitlusega, Hea esitluse eeldused. Teised esitlusviisid, Prezi interaktiivsed esitlused, Google docs.
2.1 Tabelarvutuse alused

 

5Tabelarvutuse tutvustus, lihtsamad graafikud, graafikute disain, graafikute import-export MS Office rakenduste vahel. Excel valemid,
2.2 infootsingud ja E-riigi kasutamine5E-Riik, X-tee teenused, tõhus otsingumootorite kasutus.   Ülevaade krüptograafiast ID-kaart, andmeturve

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Koolitus viiakse läbi sülearvutitega varustatud klassis.

Õppematerjalide loend:

Excel 2010-2013 tavakasutajale Autor: Riina Reinumägi  Ilmumisaasta: 2014

Tekstidokumendi loomine Word 2007-2010 abil Autor Riina Reinumägi Ilmumisaasta: 2010

 

Lõpetamise tingimused:

Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel osaleja:

  • on läbinud iga teema lõpus läbiviidava arvestuse õpiväljundite saavutamise hindamiseks (situatsiooniülesanded ja praktiliste lahenduste leidmise ülesanded)
  • on osalenud vähemalt 75 % koolituse mahust

Hindamise kriteeriumid:

Kujundav hindamine kursuse vältel. Konkreetsete ülesannete lahendamine kursuse lõpus (test).

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

  • Tunnistus: on omandanud ettenähtud õpiväljundid vähemalt 75% ulatuses.
  • Tõend: on osalenud, kuid ei ole omandanud ettenähtud õpiväljundeid.

 

Koolitaja kvalifikatsiooni kirjeldus

IT või arvutialane haridus või vähemalt 2 a valdkonna töökogemus ja valdkonna koolituste läbiviimine vähemalt 120 akadeemilise tunni ulatuses.

 

Registreerumine ja lisainfo: 

Kristina Such
E-post: kristina@paidetk.ee
Tel.: +372 5343 0826