Kooli üldiseloomustus:

PTKK asub Järvamaal Paides Lai tänav 33 ja kooli pidaja on Paide linn.

Paide Täiskasvanute Keskkool on Paide Linnavalitsuse haldusalas tegutsev  üldhariduslik munitsipaalkool, mille osakond on Paide Rahvaülikool.

Kooli liik on ühe asutusena tegutsev põhikool (7.-9. klass), gümnaasium (10.-12. klass) ja rahvaülikool.

Kooli õppevormid on:

mittestatsionaarne õpe põhikoolis ja gümnaasiumis;

vabaharidus Rahvaülikoolis.

Kooli missioon on:

Anda võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks töö kõrvalt igale soovijale, arvestades õppija individuaalseid omadusi, eripära, soove

Anda võimalused täiskasvanutele ligipääsuks elukestvale õppele.

Kooli visioon on:

Paide Täiskasvanute koolituskeskus on koolitussõbralikum organisatsioon Järvamaal, kus igal soovijal on võimalus saada kvaliteetset haridust.

Kooli eesmärk on:

 • võimaldada üldkeskhariduse ja koolikohustusliku vanuse ületanud isikutele põhihariduse omandamine;
 • anda täiskasvanutele võimalused elukestvaks õppeks;
 • aidata kaasa Järva maakonna regionaalsele  arengule ja PTKK arengule.

Kooli ajalugu

 • Paide Kaugõppekeskkool alustas tööd 1. septembril 1963.a. Kooli alluvuses oli Paide, Türi, Järva-Jaani, Võhma, Põltsamaa, Suure-Jaani ja Koeru õppepunkt.
 • Kooli keskus paiknes Paide Keskkooli ruumes Tallinna tn 18. Maja oli ehitatud 1789.a. Vene keisrinna Katariina II ajal.
 • Õppetöö algul oli koolis 68 õpetajat ja 765 õpilast. 1966/67.õ.a. alguses oli õpetajaid 123, õpilasi 1117 ja õppepunkte 15.
 • 1975/76.õ.a.avati sessioonõppevorm.
 • 1. septembril 1979.a.sai kool omaette maja Paide, Lai tn.6
 • 1. septembril 1987.a. reorganiseeriti Paide Kaugõppekeskkool Paide Õhtukeskkooliks.
 • 1. aprillist 1997.a. nimetati Paide Õhtukeskkool ümber Paide Täiskasvanute Keskkooliks.
 • 1. septembrist 2002.a. töötab kool täie koosseisuga Paide, Lai tn 33.