ÜLESANNE

Koordineerida ja aidata kooli ja rahvaülikooli tööd toetavate organisatsioonide ühist tegevust

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimise ja mõjutamisega.

Kaasata sponsoreid õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks.

Toetada igati kooli juhtkonda hästijuhitud, avatud ja õppijasõbraliku kooli maine hoidmisel.

 

TEGEVUSE SISU

Kooli arengukava tegevuskava ja õppekavade arutelud ja hinnangud.

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine.

Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Kooli eelarvekava ja personali koosseisude kooskõlastamine.

Materiaalsete lisaressursside muretsemine kooli tegevuse toetamiseks.

Pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemine.

Koostöö rahvaülikooli nõukoja ja  õpilasesindusega.

KOOSSEIS 2016/2017. ÕPPEAASTAL

1.
Tanel Määr
õpilaste esindaja
2.
Mario Piirmets
õpilaste esindaja
3.
Aivi lepp
vilistlaste esindaja
4.
Tiina Mälk
kooli esindaja
5.
Triin Siiber
kooli esindaja (protokollija)
6.
Eha Tasang
kooli toetava organisatsiooni esindaja (esimees)
7.
Edith Tänavots
Paide Linnavalitsuse esindaja
8.
Kulno Klein
Paide Linnavolikogu  esindaja