Paide Täiskasvanute Keskkool (edaspidi PTK) on Paide Linnavalitsuse haldusalas tegutsev üldhariduslik munitsipaalkool, kus tegutseb põhikool (7.-9. klass), gümnaasium (10.-12. klass) ja rahvaülikool.

PTK juhindub oma tegevuses “Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest”, “Täiskasvanute koolituse seadusest” ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest ning Paide Linnavolikogu ja Paide Linnavalitsuse õigusaktidest.

PTK on üks omanäolisemaid täiskasvanute koole Eestis, sest alates 1. 10. 2003 avati kooli koosseisus rahvaülikool. Järvamaa inimestele on loodud võimalused õppida elukestvalt kodukohas. PTK puhul on tegu hästitoimiva kooslusega – formaalhariduse ja vabahariduse sünergiaga, kus täiskasvanutele õppimisvõimaluste loomine on laiapõhine ning mitmekesine. Kooli südameks on täiskasvanud õppurid, kes soovivad lõpetada põhikooli, gümnaasiumi või saada vabahariduslikke koolitusi.

Paide Rahvaülikool tegutseb üheteistkümnendat aastat ning selle perioodi jooksul on õppurite arv suurenenud ning õppima asujate ring on oluliselt laienenud. Kooli avatus, hoolivus ja andragoogilise õppe paindlikkus on olnud tulemuslikud, rahvaülikooli koolitustel on üheteistkümne aasta jooksul osalenud 3900 inimest. Kooli väljakujunenud traditsioonid ning väärtushinnangud tagavad jätkusuutlikkuse ja arengu.

  • Õppima on asunud rohkem vähekindlustatud ning madala haridustasemega inimesi. Osaletud on erinevates projektides, mis on võimaldanud läbi viia tasuta koolitusi ja paranenud on koostöö seotud osapooltega: Paide linna, valdade sotsiaaltöötajatega, Rajaleidja Keskuse, Süda-Eesti Sotsiaaltöökeskuse (SESOK) ja töötukassaga.
  • Õppima on asunud rohkem maapiirkondade inimesi (koolitusi on läbi viidud ka maapiirkondades).
  • Õppima on asunud rohkem eakaid inimesi (50+). Vanemaealised on aktiivselt osalenud erinevatel koolitusel, eelkõige arvutialastel. Elukestev õppimine vanemaealiste hulgas on populaarsust võitmas.

Rahvaülikooli koolituste teemadering on samuti laienenud. Pakutavate koolituste valiku määravad Paide linna ja maakonna inimeste vajadused. Algselt oli suurem vajadus keeleõppe järele, praegu on suurem huvi digipädevuste omandamise osas. Paide Rahvaülikoolis on võimalik pakkuda arvutikoolitusi, sest olemas on kaasaegne arvutiklass. Samuti on täiskasvanud huvitatud rohkem kursustest, kus on võimalik õppida konkreetseid oskusi (arvuti kasutamine, sotsiaalse kompetentsi tõstmine jne).

Toetades Eesti jätkusuutlikku arengut ja „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ väljatoodud eesmärki suurendada aastaks 2020 täiskasvanute osalust elukestvas õppes, täidab rahvaülikool olulist rolli Eesti haridussüsteemis. Selleks, et rohkem inimesi jõuaks elukestva õppimise juurde, on projektides osalemine ja tasuta koolituste pakkumine olulisel kohal. Rahvaülikoolil on pikaajaline projektides osalemise kogemus.

Madala haridustasemega täiskasvanute konkurentsivõime suurendamiseks osaleti 2013-2015 aastal projektis „Sihid selgeks – elus edasi!“. MTÜ SESOK läbi viidud projekt „Sihid selgeks – elus edasi!“ kestis kaks aastat ja selle käigus toimusid koolitused töötutele noortele vanuses 16-24 aastat ja lastega kodus olevatele töötutele vanematele, kelle lapsed olid vanuses 1,5-7 aastat.

Lisaks kohanemiskoolitustele toimusid arvuti- ja erialakoolitused ning osalejatele tutvustati kohalikke tööandjaid, anti võimalus osaleda tööpraktikal, saada nõustamist, stipendiumi ning sõidutoetust. Kogu projektis osales 174 töötut üheksast Järvamaa omavalitsusest. Paide Täiskasvanute Keskkool koostööpartnerina viis projekti raames läbi neli 60-tunnist kohanemiskoolitust ning nendel koolitustel osales 46 täiskasvanut, neist 33 Paide Täiskasvanute Keskkoolist. Arvutikoolitusi viidi läbi erinevatele tasemetele 7 kursust, üks neist Järva-Jaanis ning ülejäänud 6 toimusid Paide Täiskasvanute Keskkoolis. Kursused olid 30-tunnised ja nendel osales 97 õpilast. Lisaks koolitustele said 15 töötut noort 10-päevasele ettevõttepraktikale ning õpilastel oli võimalus õppida tugiisiku, klienditeenindaja, raamatupidaja ja turismiettevõtja erialakoolitustel. Suur töö tehti inimeste kaasamise, projekti ja koolitustele kutsumisega. Kes aga kohale tulid ning käisid, jäid väga rahule.

2010-2012 osaleti EVHL programmis „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes 1.1.0603.08-0002“, mille tulemusena said Järvamaa inimesed osaleda tasuta kursustel.