2016 II poolaasta

TESTi oma keeloskust siin:

http://multilingua.ee/keeletestid/inglise-keele-test/

INGLISE KEEL B1.2 tasemele (keeleoskustasemed) Kursus sobib neile, kes on läbinud B1.1 taseme.

Õppe kogumaht: 30 auditoorset tundi ja 15 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu: Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel. Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Grammatika:

Erinevate aegade abitegusõnad, küsimuste moodustamine eri aegades, lühivastused, modaaltegusõnad, erinevad tulevikuvormid, ver+to, verb+ing, tingimuslausete kolm tüüpi, kaudne kõne.

Sõnavara, suhtlemine: Töömaailm, suhted, soovitused, telefonikõned, nõusolek ja mittenõusolek, sünd, surm, abielu, informatsiooni vahetamine ja võrdlemine, kombed, jutustused, sõnad, mis ühendavad ideid, reisimine, puhkus, ilm.

Õpiväljund: Kursuse lõpetaja oskab üsna ladusalt väljendada oma mõtteid erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni.

Hind: 80 eurot + õpikutasu (kui õpikut veel ei ole) 15 eurot

Kasutatav õpik: default

Algusaeg teisipäeval, 18.oktoobril kell 17.30 (grupi täitumisel!)

Õppetöö hakkab toimuma 1 kord nädalas ja 2 akadeemilist tundi korraga, s.o 17.30-19.00.

Õpetaja: Liivi Aare

______________________________________________

Registreerimine ja lisainfo:

Merle Rüütel

Paide rahvaülikooli koordinaator

Tel.: 5551 4696

E-mail: merle@paidetk.ee; www.paidetk.ee