2016 II poolaastal 2 erinevat soome keele kursust

Testi oma taset siin: Multilingua testid ja Kuopio testid 

1. SOOME KEEL 0-A1 tasemele (keeleoskustasemed) (PÄRIS ALGAJATELE)

Toimub (grupi täitumisel) 
 
Ainemaht 40 tundi
 
Hind 90 eurot + 13 õpiku tasu (kui veel õpikut ei ole). Käibemaksu ei lisandu. Tasuda on võimalik igakuiste osamaksetena.Kursus sobib õppijale, kellel puuduvad algteadmised soome keelest.
 
Õpik: Kaare Sark “Huvä-Parempi-Paras!”
 
Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Videoklipid aitavad arendada kuulamisoskust. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.
 
Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
 
Õpiväljundid
 
Edukas koolituse läbinu:

  • mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
  • oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
  • oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare

Tulemuste hindamise viis: suuline ja kirjalik test

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor, CD-mängija) ja muud vajalikud abivahendid.

Õpetaja: Kelly Saatmann (andragoog)

PS! (keeleoskustasemed) ja õppekava vaata SIIT: SOOME KEELE ÕPPEKAVA_2016

_________________________________________________________________________

2. SOOME KEEL A1.2  (VÄHEOSKAJATELE)

Hakkab toimuma veebruaris 2017

Ainemaht 40 tundi

Hind 90 eurot + 13 õpiku tasu (kui veel õpikut ei ole). Käibemaksu ei lisandu. Tasuda on võimalik igakuiste osamaksetena.

Kursus sobib õppijale, kellel juba on algteadmised soome keelest.

Õpik: Kaare Sark “Huvä-Parempi-Paras!”

Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Videoklipid aitavad arendada kuulamisoskust. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

  • mõistab lühikeste ja lihtsate ütluste põhisisu
  • saab aru lühikesest ja lihtsast tekstist ning leiab spetsiifilist informatsiooni
  • saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides
  • oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja ja oma tööd
  • oskab teha märkmeid ja kirjutada lihtsat isiklikku kirja

Lõpetamise tingimused: koolitusel osalemine (vähemalt 75%) ja testi sooritamine

Tulemuste hindamise viis: suuline ja kirjalik test

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekeskkond: Õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor, CD-mängija) ja muud vajalikud abivahendid.

Õpetaja: Kelly Saatmann (andragoog)

PS! (keeleoskustasemed) ja õppekava vaata SIIT: SOOME KEELE ÕPPEKAVA_2016

Testi oma taset SIIN 

Tulemus:
0-23 punkti – A0 tase, vali algtaseme I semester
24-47 punkti – A1 tase
48-70 punkti – A2 tase

_________________________________________________________________________

Paide Täiskasvanute Keskkool-Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.
 
Registreerimine ja lisainfo: Merle Rüütel
Paide rahvaülikooli koordinaator
Tel.: 55 514 696
E-mail: merle@paidetk.ee;
www.paidetk.ee